Nieuwe vervoerders Drechthopper

Per 1 februari 2017 rijden andere taxibedrijven de Drechthopper. Op die datum is namelijk het nieuwe contract ingegaan voor het collectief vervoer van mensen met een beperking en 75-plussers. Ook achter de schermen is er iets veranderd. Stroomlijn – een nieuwe organisatie binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden – neemt de organisatie van de vervoersstromen voor haar rekening. Klanten van de Drechthopper merken weinig van deze verandering.

Het Drechtstedenbestuur heeft in 2015 besloten om de regie en uitvoering van het doelgroepenvervoer te scheiden. De uitvoering wordt gedaan door gecontracteerde taxibedrijven en de regie door een publiek mobiliteitsplatform, genaamd Stroomlijn. Dit is een eerste stap in de transformatie van het doelgroepenvervoer. Uiteindelijk is het de bedoeling om al het doelgroepenvervoer (zoals onderwijs, Wmo, WsW, jeugdzorg) vanuit één plek te regelen. “Door deze verschillende vormen van vervoer beter op elkaar af te stemmen, kunnen we de kwaliteit op peil houden en tegelijk de kosten beperken”, zegt de Dordtse wethouder Karin Lambrechts, binnen de Drechtsteden verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Stroomlijn gaat in 2017 eerst het Wmo-vervoer (Drechthopper en dagbesteding) en Wsw-vervoer (Drechtwerk) organiseren. Als contracten voor andere doelgroepen aflopen, wordt bekeken hoe dit efficiënt geïntegreerd kan worden binnen Stroomlijn.

Uitbreiding vervoersaanbod

De komende tijd zal het vervoersaanbod verder ontwikkeld worden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de vervoersbehoefte en mogelijkheden van mensen met een vervoersindicatie. Nieuwe vervoersoplossingen naast het huidige Drechthopper-vervoer zullen zorgen voor een betere aansluiting op die behoefte. Bijvoorbeeld openbaar vervoer met begeleiding, E-Wheels, Buurtbus en andere vrijwilligersinitiatieven.

Voor huidige klanten van de Drechthopper verandert er nu niets. Zij kunnen op dezelfde manier gebruik blijven maken van de Drechthopper. Er komt wel een nieuw telefoonnummer en een nieuw portaal om via internet ritten te bestellen. Het nieuwe telefoonnummer is 088 505 8505 en het portaal is te bereiken via drechthopper.nl. Aanvragen voor een Drechthopperpas blijven via de Sociale Dienst Drechtsteden lopen.

Aanbesteding Drechthopper

Na een aanbesteding is de opdracht voor het Drechthopper-vervoer gegund aan Munckhof en combinatie DVG-Taxibedrijven Haars en Stam. Bij de gunning is vooral gelet op de kwaliteit van de dienstverlening. De aanbesteding betrof zowel de Drechthopper als het  vervoer naar dagbestedingslocaties en Drechtwerk. Dit laatste  vervoer wordt al  sinds 1 januari 2017 door de nieuwe vervoerders gedaan. Klanten van Drechtwerk en van zorginstellingen die het vervoer hebben ondergebracht bij Stroomlijn, worden sinds 1 januari vervoerd door de Drechthopper.